Không có ảnh

Cam bù Hương Sơn mất mùa

19/01/2023 Alex Lee 0

Vào vụ bán Tết song các vườn cam bù ở huyện Hương Sơn quả vẫn xanh và nhỏ, một số cây trơ trọi cành do mưa nhiều gây bệnh. Chiều